Strona główna Grupy pl.sci.psychologia popularny populares ???

Grupy

Szukaj w grupach

 

popularny populares ???

Liczba wypowiedzi w tym wątku: 596


« poprzedni wątek następny wątek »

411. Data: 2009-11-14 15:00:22

Temat: Re: popularny populares ???
Od: "malkontent" <m...@o...pl> szukaj wiadomości tego autora


Użytkownik "de Renal" <f...@g...com> napisał w wiadomości
news:c329eca9-b08c-42e4-9070-78fe0d33a40c@s15g2000yq
s.googlegroups.com...


>Z zapczeczania seksualości biorą się nerwice, odkrycie Frojda i miał

widzę ,że sie na tym znasz ( masz doświadczenie )

na ile sie orientuje - to to co mamy
powstało przez ostatnie 2000 lat
kiedy dominował kk

jak Ci tu tak źle to może wyjedź do Chin lub Iranu ?
lub poczekaj jak to od nich przyjdzie do nas
i wtedy będziesz mógł porównać

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


Zobacz także

412. Data: 2009-11-14 15:15:13

Temat: Re: popularny populares ???
Od: de Renal <f...@g...com> szukaj wiadomości tego autora


Robakks wrote:
> "Chiron" <e...@o...eu>
> news:hdm7lp$ln2$1@news.onet.pl...
> > "Robakks" <R...@g...pl>
> > news:hdlqif$sv7$1@inews.gazeta.pl...
>
> >> komentarz:
> >> Ta wojna ideologiczna pomi�dzy wierz�cymi w Bog�w, a wierz�cymi
> >> w jedyn� s�uszno�� religii naukowych - trwa nieprzerwanie.
> >> S� poci�gaj�cy za sznureczki (guru) i s� harcownicy zarzynaj�cy si�
> >> w obronie papierowych racji swojego stada.
> >> To atawistyczna sWera seksualno�ci: instynkt mordu - zew krwi,
> >> sprawnie wykorzystywany przez in�ynier�w od manipulacji
> >> socjotechnicznej - kosiarzy m�zg�w.
> >> pozdrawiam,
> >> Edward Robak* z Nowej Huty
> >> ~>ďż˝<~
> >> mi�o�nik m�dro�ci i nie tylko :)
>
> > Robakks'ie- przekombinowa�e�. I to ostro. Pisa�em wprost- bez podtekst�w.
> > Pisa�em to ju� kiedy�:
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> > glob jest zaburzony psychicznie.
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> > Co mo�na dla niego zrobi�- pisa� mu prawd�- lub nie pisa� nic.
Krzywdďż˝ mu
> > robi� ci, co go oszukuj�. Nie nale�y pod �adnym pozorem wchodzi� do
�wiata
> > psychicznie chorego. Przeciwnie- nale�y go nauczy� asertywnie korzysta� z
> > bycia w�r�d spo�eczno�ci ludzi zdrowych. Co� jak w "Pi�knym
umy�le":
> > nauczy� go, �e w razie w�tpliwo�ci, czy co� istnieje naprawd� czy
tylko w
> > jego wyobra�ni
> > (nie odr�nia tego- w ka�dym b�d� razie ma problemy)- powinien
> > spyta� innych ludzi. Na przyk�ad: je�li widzi na ulicy r�owe s�onie- to
> > powinien zapytaďż˝ najlepiej kogoďż˝ znajomego, czy teďż˝ coďż˝ widzi
> > na ulicy- i post�powa� zgodnie z tym, co us�yszy (bo by� mo�e to
> > jest reklama cyrku). Nie mam w�tpliwo�ci, �e ego globa jest tak
> > skonstruowane, �e obecnie nie skonfrontuje si� z prawd� o sobie samym,
> > swoim "prawem osobistym"- zrobi wszystko, �eby od tego uciec. Ma na to
> > gotowe sposoby, kt�rych cz�sto u�ywa- vide jego
> > tekst do Ciebie, w kt�rym stwierdza, �e jak Ty jeste� m�dry, to on
> > woli by� g�upi. Ja postanowi�em dawa� mu co jaki� czas komunikaty,
kt�rych
> > na chwil� obecn� do siebie nie dopuszcza. Mam tego pe�n� �wiadomo��
i
> > pisa�em to ju� kilka razy. Wierz� (spotka�em si� z czym� podobnym),
�e
> > kiedy zdecyduje si� na leczenie- kiedy b�dzie bra�
> > leki i podda si� terapii- przynajmniej cz�� z tych komunikat�w
> > do niego zacznie dociera�- bo wtedy by� mo�e b�dzie na nie gotowy.
> > A mo�e nie b�dzie nigdy- tego nie wiem. Napisa�em, �eby moj� tez�
(�e
> > odrzuca go ka�da spo�eczno��, wi�c samotno�� to nie jego wyb�r)-
> > skonsultowa� z dowolnie wybranymi 5 osobami z grupy. Jak Ty tu zauwa�y�e�
> > nawo�ywanie do wojny? Powt�rzy�em mu, �e chodzi o dowolne osoby- nawet
> > mia�em pomys�, �eby napisa� do nich na priv,
> > cho� w ko�cu tego nie napisa�em. Nie bawi mnie przepychanka na grupie-
> > kt�r� Ty by�e� �askaw nazwa� "targaniem za jaja". Nie jestem
harcownikiem,
> > za jakiego mnie uzna�e�. Zawo�anie wojna, kt�re mi imputujesz i to w
> > takiej sytuacji- dla mnie brzmi co najmniej groteskowo.
> > Powtarzam- nie dyskutuj� z globem. Kiedy� mu postawi�em warunek:
> > nie b�dzie bluzga�. Poniewa� nie zastosowa� si�- moja korespondencja
> > z nim ogranicza si� tylko do dawania mu komunikat�w...cho� chyba
> > i z tym dam sobie spok�j.
> > --
> > Serdecznie pozdrawiam
> >
> > Chiron
>
> Napiszďż˝ Ci Chironie strasznďż˝ PRAWDďż˝:
> nazwa�e� globa zaburzonym psychicznie, a glob Ciebie nazwa�
> chorym psychicznie, a PRAWDA jest taka:
> ~~~~~~~~~~~~~
> obaj macie racjďż˝
> ~~~~~~~~~~~~~~
> Fanatyzm charakteryzuj�cy si� odporno�ci� na argumenty
> i brakiem umiej�tno�ci wyci�gania wniosk�w
> - to ci�ka choroba duszy... :(
>
> Edward Robak* z Nowej Huty
> ~>ďż˝<~
> mi�o�nik m�dro�ci i nie tylko :)
>
> Nie ma ludzi zdrowych psychicznie - sďż˝ tylko niezdiagnozowani.
>
> Dajcie mi cz�owieka - a znajd� na niego paragraf!
>
> :-)
>
> > 1. Znale�� cz�owieka, z kt�rym mo�na porozmawia� nie wys�uchuj�c
bana��w,
> > konowa��w, idiotyzm�w cwaniackich, �garstw, fa�szywych zapewnie�,
tanich
> > spro�no�ci lub specjalistycznych be�kot�w "fachowca", dla kt�rego
bran�owe
> > wykszta�cenie plus umiej�tno�� trzymania widelca jest ca�� jego
kulturďż˝,
> > kogo� bez p�askostopia m�zgowego i bez lizusowskiej mentalno�ci- to
> > znale�� skarb.
> > - Waldemar �ysiak
> >
> > 2. Jedyna godna rzecz na �wiecie tw�rczo��. A szczyt tw�rczo�ci
> > to tworzenie siebie
> > Leopold Staff

Chiron jest psychicznie chory idioto.
› Pokaż wiadomość z nagłówkami


413. Data: 2009-11-14 15:22:57

Temat: Re: popularny populares ???
Od: de Renal <f...@g...com> szukaj wiadomości tego autora


malkontent wrote:
> U?ytkownik "de Renal" <f...@g...com> napisa? w wiadomo?ci
> news:c329eca9-b08c-42e4-9070-78fe0d33a40c@s15g2000yq
s.googlegroups.com...
>
>
> >Z zapczeczania seksualo?ci bior? si? nerwice, odkrycie Frojda i mia?
>
> widz? ,?e sie na tym znasz ( masz do?wiadczenie )
>
> na ile sie orientuje - to to co mamy
> powsta?o przez ostatnie 2000 lat
> kiedy dominowa? kk
>
> jak Ci tu tak ?le to mo?e wyjed? do Chin lub Iranu ?
> lub poczekaj jak to od nich przyjdzie do nas
> i wtedy b?dziesz m?g? por?wna?
Kk skończyło się w średniowieczu, tak jak Kant powiedział, było
zejściem ludzkości w niedojrzałość, okres władzy kk [ wiadomo jak
bestia katolicka mordowała]
Od tego monentu masz racjonalizm i wszystkie osiągnięcia cywilizacji
wzieły się z niego , czyli odejścia od prawd wiary. Czerpiecie dupki z
dokonań ludzi, których kk prześladował, a jego powtót do władzy to
powrót choroby psychicznej, która z taką lubością zawładneła wiernymi,
by innych mordowali. Więc wypieprzaj, bo jak się leczyć nie będziecie,
to się źle dla was skończy, bo z tego co widzę ludzie już nerwowo nie
wyrabiają na dzwięk słowa=katol.
› Pokaż wiadomość z nagłówkami


414. Data: 2009-11-14 15:24:22

Temat: Re: popularny populares ???
Od: XL <i...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora

Dnia Sat, 14 Nov 2009 14:41:45 +0100, XL napisał(a):

> Dnia Sat, 14 Nov 2009 05:23:50 -0800 (PST), de Renal napisał(a):
>
>> XL wrote:
>>> Dnia Sat, 14 Nov 2009 01:23:34 +0100, Paulinka napisaďż˝(a):
>>>
>>>> (...)
>>>> Nawet tutaj cz�owiek stratuje w jakim� rankingu...
>>>
>>> Daj spok�j, przyznawanie komu� gwiazdek lub ich nieprzyznawanie nie oznacza
>>> , ze przedmiot "ogwiazdkowania" w czymkolwiek startuje; oznacza to jedynie
>>> bezsilno�� argumentacyjn� "gwiazdkuj�cych" :-)
>>> O tyle w�a�nie cieszy mnie poparcie dla globka, �e mo�na mu tylko
gwiazdkďż˝
>>> dac i to wszystko :-)
>>>
>>>
>>> --
>>>
>>> Ikselka.
>>
>>
>> gdyby ludzie racjonalnie myślący byli stadni, to według ciebie nawet
>> podobnych liter nie mogliby używać, stadno to emocjonalność
>> niedouczony tłuku . Więc można potwierdzać fakty wiedzy, ale
>> emocjonalności nie interesuje wiedza , dlatego wielokrotnie bezmyślnie
>> przytakujesz. Buraku ze wsi ze skrzywionym ryjem.
>
> Ty lepiej wymyśl se swój alfacet jednak.

Alfabetu na pewno nie dasz rady...
--

Ikselka.

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


415. Data: 2009-11-14 15:25:35

Temat: Re: popularny populares ???
Od: XL <i...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora

Dnia Sat, 14 Nov 2009 05:45:37 -0800 (PST), de Renal napisał(a):

> XL wrote:
>> Dnia Sat, 14 Nov 2009 05:26:43 -0800 (PST), de Renal napisaďż˝(a):
>>
>>> XL wrote:
>>>> Dnia Sat, 14 Nov 2009 02:47:48 -0800 (PST), de Renal napisaďż˝(a):
>>>>
>>>>> Kochany bycie sobďż˝ to zachowania wbrew stadu,
>>>>
>>>> Bycie sob� to bycie niepowtarzalnym b�d�c w stadzie.
>>>>
>>>> --
>>>>
>>>> Ikselka.
>>>
>>> To dlaczego ty powtarzalna biegasz z wywieszonym j�zorem i
>>> potwierdzasz bezmy�lnie bzdury, bo nie wiesz �e sprzeczno�ci stoj� w
>>> konflikcie.
>>
>> Takich dw�ch jak mnie trzech to nie ma tu ani jednego, durniu.
>> --
>>
>> Ikselka.
>
>
> Ikselki znaleźć nie mogę, cały czas ciebie czytam i widzę jedynie
> determinanty.

Jedną. To JA. Wyznaczam.
--

Ikselka.

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


416. Data: 2009-11-14 15:27:51

Temat: Re: popularny populares ???
Od: "Robakks" <R...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora

"de Renal" <f...@g...com>
news:2606df59-0598-4bcc-b4bc-b41074639ba8@k19g2000yq
c.googlegroups.com...
> Robakks wrote:

>> Napiszę Ci Chironie straszną PRAWDĘ:
>> nazwałeś globa zaburzonym psychicznie, a glob Ciebie nazwał
>> chorym psychicznie, a PRAWDA jest taka:
>> ~~~~~~~~~~~~~
>> obaj macie rację
>> ~~~~~~~~~~~~~~
>> Fanatyzm charakteryzujący się odpornością na argumenty
>> i brakiem umiejętności wyciągania wniosków
>> - to ciężka choroba duszy... :(
>>
>> Edward Robak* z Nowej Huty
>> ~>°<~
>> miłośnik mądrości i nie tylko :)
>>
>> Nie ma ludzi zdrowych psychicznie - są tylko niezdiagnozowani.
>>
>> Dajcie mi człowieka - a znajdę na niego paragraf!
>>
>> :-)

> Chiron jest psychicznie chory [ciach cenzura]

To pieniactwo bez uzasadnienia prawdziwości - typowa
alefia urojeniowa.

cytat:
Paranoja Pieniacza i Obłęd

Wgłębiając się szczegółowo w objawy jakiegoś rodzaju paranoi warto zapoznać
się czym jest w ogólności ta jednostka chorobowa, która występuje znacznie
częściej niż podają statystyki diagnostyczne, a to dlatego, że wielu chorych
żyje w społeczeństwie i względnie dobrze sobie radzi ze swoimi sprawami,
chociaż ich otoczenie uważa na ich drażliwe strony. Współcześnie diagnozuje
się zwykle zespół paranoiczny, rzadziej używając terminów klasycznych takich
jak obłęd. Zespół paranoiczny zwany dawniej terminami takimi jak paranoja
prawdziwa czy obłęd, to nazwa pochodząca z języka greckiego od para -
"obok, poza" i noos - "rozum, sens". Obecnie, według klasyfikacji ICD-10,
nazywana zespołem paranoicznym lub reakcją paranoiczną. W amerykańskiej
klasyfikacji chorób psychicznych DSM-IV zespół ten nosi nazwę zespół
urojeniowy "delusional disorder". Generalnie są to usystematyzowane urojenia
i oddziaływania, najczęściej prześladowcze, rzadziej wielkościowe lub inne.
Istotnym jest z psychopatologicznego punktu widzenia, że urojenia
paranoiczne są osądami, które są możliwe do zaistnienia, w przeciwieństwie
do urojeń paranoidalnych. Historie opowiadane przez paranoików są
racjonalne, prawdopodobne, a czasem wręcz zdumiewająco realistyczne, tyle,
że oparte na błędnych przesłankach. Inaczej mówiąc ta część światopoglądu
chorej osoby, która jest urojeniem opiera się na fałszywych założeniach i
błędnych podstawach, chociaż wnioski i teorie oraz oceny sytuacji są
logicznie poprawne.

Paranoja w obecnej klasyfikacji ICD-10 opisywana jako uporczywe zaburzenia
urojeniowe jest chorobą rozpoznawaną w medycynie dość rzadko, jednakże wielu
autorów skłania się ku przypuszczeniu, że jest to stan patologiczny
występujący znacznie częściej, niż wynika to z oficjalnych statystyk. Wynika
to z tego, że w chorobie tej doznawane przez chorego urojenia są na tyle
prawdopodobne, że otoczenie traktuje to raczej jako cechę charakteru,
poglądy czy zwyczaje niż chorobę. Można pokusić się o stwierdzenie, że każdy
zna jakąś osobę, która ma pewne poglądy nie oparte na żadnych przesłankach,
które podzielałoby otoczenie i w tych poglądach jest niewzruszona. Choć
wszyscy wokół uważają, że poglądy tej osoby są, delikatnie mówiąc, niezwykłe
lub dziwaczne, to jednak wskutek częstego faktu, że człowiek ten właściwie
wypełnia swoje role społeczne jako pracownika, ojca/matki, kolegi czy
obywatela, urojenia paranoiczne nie są uważane przez innych za chorobowe,
dopóty nie są szkodliwe dla jakiejś grupy osób lub pojedynczej osoby. W
omawianym temacie należy dodać, że klasyfikacja DSM-IV zabrania
rozpoznawania chorób psychicznych jeśli zachowania czy wypowiedzi osoby
tyczą przedmiotu wiary religijnej, z natury swej opartej na przesłankach nie
możliwych do udowodnienia czy oceny ich prawdziwości. Nie można bowiem
dowieść istnienia przedmiotu wiary jakim jest jakaś forma czy wyobrażenie
Boga lub Bóstwa, zatem wierzeń z tym związanych nie należy diagnozować.
http://sektofobia.blog.onet.pl/Paranoja-Pieniacza-i-
Obled-Ant,2,ID279099475,n
Robakks
*°"˝'´¨˘`˙.^:;~>¤<×÷-.,˛¸

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


417. Data: 2009-11-14 15:33:56

Temat: Re: popularny populares ???
Od: de Renal <f...@g...com> szukaj wiadomości tego autora


Robakks wrote:
> "de Renal" <f...@g...com>
> news:2606df59-0598-4bcc-b4bc-b41074639ba8@k19g2000yq
c.googlegroups.com...
> > Robakks wrote:
>
> >> Napiszďż˝ Ci Chironie strasznďż˝ PRAWDďż˝:
> >> nazwa�e� globa zaburzonym psychicznie, a glob Ciebie nazwa�
> >> chorym psychicznie, a PRAWDA jest taka:
> >> ~~~~~~~~~~~~~
> >> obaj macie racjďż˝
> >> ~~~~~~~~~~~~~~
> >> Fanatyzm charakteryzuj�cy si� odporno�ci� na argumenty
> >> i brakiem umiej�tno�ci wyci�gania wniosk�w
> >> - to ci�ka choroba duszy... :(
> >>
> >> Edward Robak* z Nowej Huty
> >> ~>ďż˝<~
> >> mi�o�nik m�dro�ci i nie tylko :)
> >>
> >> Nie ma ludzi zdrowych psychicznie - sďż˝ tylko niezdiagnozowani.
> >>
> >> Dajcie mi cz�owieka - a znajd� na niego paragraf!
> >>
> >> :-)
>
> > Chiron jest psychicznie chory [ciach cenzura]
>
> To pieniactwo bez uzasadnienia prawdziwo�ci - typowa
> alefia urojeniowa.
>
> cytat:
> Paranoja Pieniacza i Ob��d
>
> Wg��biaj�c si� szczeg�owo w objawy jakiego� rodzaju paranoi warto
zapoznaďż˝
> si� czym jest w og�lno�ci ta jednostka chorobowa, kt�ra wyst�puje
znacznie
> cz�ciej ni� podaj� statystyki diagnostyczne, a to dlatego, �e wielu chorych
> �yje w spo�ecze�stwie i wzgl�dnie dobrze sobie radzi ze swoimi sprawami,
> chocia� ich otoczenie uwa�a na ich dra�liwe strony. Wsp�cze�nie
diagnozuje
> si� zwykle zesp� paranoiczny, rzadziej u�ywaj�c termin�w klasycznych
takich
> jak ob��d. Zesp� paranoiczny zwany dawniej terminami takimi jak paranoja
> prawdziwa czy ob��d, to nazwa pochodz�ca z j�zyka greckiego od para -
> "obok, poza" i noos - "rozum, sens". Obecnie, wed�ug klasyfikacji ICD-10,
> nazywana zespo�em paranoicznym lub reakcj� paranoiczn�. W ameryka�skiej
> klasyfikacji chor�b psychicznych DSM-IV zesp� ten nosi nazw� zesp�
> urojeniowy "delusional disorder". Generalnie sďż˝ to usystematyzowane urojenia
> i oddzia�ywania, najcz�ciej prze�ladowcze, rzadziej wielko�ciowe lub inne.
> Istotnym jest z psychopatologicznego punktu widzenia, �e urojenia
> paranoiczne s� os�dami, kt�re s� mo�liwe do zaistnienia, w
przeciwie�stwie
> do uroje� paranoidalnych. Historie opowiadane przez paranoik�w s�
> racjonalne, prawdopodobne, a czasem wr�cz zdumiewaj�co realistyczne, tyle,
> �e oparte na b��dnych przes�ankach. Inaczej m�wi�c ta cz��
�wiatopogl�du
> chorej osoby, kt�ra jest urojeniem opiera si� na fa�szywych za�o�eniach i
> b��dnych podstawach, chocia� wnioski i teorie oraz oceny sytuacji s�
> logicznie poprawne.
>
> Paranoja w obecnej klasyfikacji ICD-10 opisywana jako uporczywe zaburzenia
> urojeniowe jest chorob� rozpoznawan� w medycynie do�� rzadko, jednak�e
wielu
> autor�w sk�ania si� ku przypuszczeniu, �e jest to stan patologiczny
> wyst�puj�cy znacznie cz�ciej, ni� wynika to z oficjalnych statystyk. Wynika
> to z tego, �e w chorobie tej doznawane przez chorego urojenia s� na tyle
> prawdopodobne, �e otoczenie traktuje to raczej jako cech� charakteru,
> pogl�dy czy zwyczaje ni� chorob�. Mo�na pokusi� si� o stwierdzenie,
�e ka�dy
> zna jak�� osob�, kt�ra ma pewne pogl�dy nie oparte na �adnych
przes�ankach,
> kt�re podziela�oby otoczenie i w tych pogl�dach jest niewzruszona. Cho�
> wszyscy wok� uwa�aj�, �e pogl�dy tej osoby s�, delikatnie m�wi�c,
niezwyk�e
> lub dziwaczne, to jednak wskutek cz�stego faktu, �e cz�owiek ten
w�a�ciwie
> wype�nia swoje role spo�eczne jako pracownika, ojca/matki, kolegi czy
> obywatela, urojenia paranoiczne nie s� uwa�ane przez innych za chorobowe,
> dop�ty nie s� szkodliwe dla jakiej� grupy os�b lub pojedynczej osoby. W
> omawianym temacie nale�y doda�, �e klasyfikacja DSM-IV zabrania
> rozpoznawania chor�b psychicznych je�li zachowania czy wypowiedzi osoby
> tycz� przedmiotu wiary religijnej, z natury swej opartej na przes�ankach nie
> mo�liwych do udowodnienia czy oceny ich prawdziwo�ci. Nie mo�na bowiem
> dowie�� istnienia przedmiotu wiary jakim jest jaka� forma czy wyobra�enie
> Boga lub B�stwa, zatem wierze� z tym zwi�zanych nie nale�y diagnozowa�.
> http://sektofobia.blog.onet.pl/Paranoja-Pieniacza-i-
Obled-Ant,2,ID279099475,n
> Robakks
> *�"�'���`�.^:;~>�<��-.,��


Pieniactwo dupku, to wycie że psychiczny psychicznym nie jest, bo tak
ci się uroiło.

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


418. Data: 2009-11-14 15:43:49

Temat: Re: popularny populares ???
Od: "Robakks" <R...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora

"de Renal" <f...@g...com>
news:e492bd6c-e73c-4585-baea-a85bde5cfa12@e23g2000yq
d.googlegroups.com...

> Pieniactwo dupku, to wycie że psychiczny psychicznym nie jest,
> bo tak ci się uroiło.

Sprawdź co się Tobie uroiło glob:
"Inaczej mówiąc ta część światopoglądu chorej osoby, która jest
urojeniem opiera się na fałszywych założeniach i błędnych podstawach"

Rozumiesz globciu te straszne słowa:
fałszywe założenia i błędne podstawy?
. . .
Edward Robak* z Nowej Huty
~>°<~
miłośnik mądrości i nie tylko :)


cytat:
Paranoja Pieniacza i Obłęd

Wgłębiając się szczegółowo w objawy jakiegoś rodzaju paranoi warto zapoznać
się czym jest w ogólności ta jednostka chorobowa, która występuje znacznie
częściej niż podają statystyki diagnostyczne, a to dlatego, że wielu chorych
żyje w społeczeństwie i względnie dobrze sobie radzi ze swoimi sprawami,
chociaż ich otoczenie uważa na ich drażliwe strony. Współcześnie diagnozuje
się zwykle zespół paranoiczny, rzadziej używając terminów klasycznych takich
jak obłęd. Zespół paranoiczny zwany dawniej terminami takimi jak paranoja
prawdziwa czy obłęd, to nazwa pochodząca z języka greckiego od para -
"obok, poza" i noos - "rozum, sens". Obecnie, według klasyfikacji ICD-10,
nazywana zespołem paranoicznym lub reakcją paranoiczną. W amerykańskiej
klasyfikacji chorób psychicznych DSM-IV zespół ten nosi nazwę zespół
urojeniowy "delusional disorder". Generalnie są to usystematyzowane urojenia
i oddziaływania, najczęściej prześladowcze, rzadziej wielkościowe lub inne.
Istotnym jest z psychopatologicznego punktu widzenia, że urojenia
paranoiczne są osądami, które są możliwe do zaistnienia, w przeciwieństwie
do urojeń paranoidalnych. Historie opowiadane przez paranoików są
racjonalne, prawdopodobne, a czasem wręcz zdumiewająco realistyczne, tyle,
że oparte na błędnych przesłankach. Inaczej mówiąc ta część światopoglądu
chorej osoby, która jest urojeniem opiera się na fałszywych założeniach i
błędnych podstawach, chociaż wnioski i teorie oraz oceny sytuacji są
logicznie poprawne.

Paranoja w obecnej klasyfikacji ICD-10 opisywana jako uporczywe zaburzenia
urojeniowe jest chorobą rozpoznawaną w medycynie dość rzadko, jednakże wielu
autorów skłania się ku przypuszczeniu, że jest to stan patologiczny
występujący znacznie częściej, niż wynika to z oficjalnych statystyk. Wynika
to z tego, że w chorobie tej doznawane przez chorego urojenia są na tyle
prawdopodobne, że otoczenie traktuje to raczej jako cechę charakteru,
poglądy czy zwyczaje niż chorobę. Można pokusić się o stwierdzenie, że każdy
zna jakąś osobę, która ma pewne poglądy nie oparte na żadnych przesłankach,
które podzielałoby otoczenie i w tych poglądach jest niewzruszona. Choć
wszyscy wokół uważają, że poglądy tej osoby są, delikatnie mówiąc, niezwykłe
lub dziwaczne, to jednak wskutek częstego faktu, że człowiek ten właściwie
wypełnia swoje role społeczne jako pracownika, ojca/matki, kolegi czy
obywatela, urojenia paranoiczne nie są uważane przez innych za chorobowe,
dopóty nie są szkodliwe dla jakiejś grupy osób lub pojedynczej osoby. W
omawianym temacie należy dodać, że klasyfikacja DSM-IV zabrania
rozpoznawania chorób psychicznych jeśli zachowania czy wypowiedzi osoby
tyczą przedmiotu wiary religijnej, z natury swej opartej na przesłankach nie
możliwych do udowodnienia czy oceny ich prawdziwości. Nie można bowiem
dowieść istnienia przedmiotu wiary jakim jest jakaś forma czy wyobrażenie
Boga lub Bóstwa, zatem wierzeń z tym związanych nie należy diagnozować.
http://sektofobia.blog.onet.pl/Paranoja-Pieniacza-i-
Obled-Ant,2,ID279099475,n
Robakks
*°"˝'´¨˘`˙.^:;~>¤<×÷-.,˛¸

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


419. Data: 2009-11-14 15:48:22

Temat: Re: popularny populares ???
Od: de Renal <f...@g...com> szukaj wiadomości tego autora


Robakks wrote:
> "de Renal" <f...@g...com>
> news:e492bd6c-e73c-4585-baea-a85bde5cfa12@e23g2000yq
d.googlegroups.com...
>
> > Pieniactwo dupku, to wycie �e psychiczny psychicznym nie jest,
> > bo tak ci si� uroi�o.
>
> Sprawd� co si� Tobie uroi�o glob:
> "Inaczej m�wi�c ta cz�� �wiatopogl�du chorej osoby, kt�ra jest
> urojeniem opiera si� na fa�szywych za�o�eniach i b��dnych podstawach"
>
> Rozumiesz globciu te straszne s�owa:
> fa�szywe za�o�enia i b��dne podstawy?
> . . .
> Edward Robak* z Nowej Huty
> ~>ďż˝<~
> mi�o�nik m�dro�ci i nie tylko :)
>
>
> cytat:
> Paranoja Pieniacza i Ob��d
>
> Wg��biaj�c si� szczeg�owo w objawy jakiego� rodzaju paranoi warto
zapoznaďż˝
> si� czym jest w og�lno�ci ta jednostka chorobowa, kt�ra wyst�puje
znacznie
> cz�ciej ni� podaj� statystyki diagnostyczne, a to dlatego, �e wielu chorych
> �yje w spo�ecze�stwie i wzgl�dnie dobrze sobie radzi ze swoimi sprawami,
> chocia� ich otoczenie uwa�a na ich dra�liwe strony. Wsp�cze�nie
diagnozuje
> si� zwykle zesp� paranoiczny, rzadziej u�ywaj�c termin�w klasycznych
takich
> jak ob��d. Zesp� paranoiczny zwany dawniej terminami takimi jak paranoja
> prawdziwa czy ob��d, to nazwa pochodz�ca z j�zyka greckiego od para -
> "obok, poza" i noos - "rozum, sens". Obecnie, wed�ug klasyfikacji ICD-10,
> nazywana zespo�em paranoicznym lub reakcj� paranoiczn�. W ameryka�skiej
> klasyfikacji chor�b psychicznych DSM-IV zesp� ten nosi nazw� zesp�
> urojeniowy "delusional disorder". Generalnie sďż˝ to usystematyzowane urojenia
> i oddzia�ywania, najcz�ciej prze�ladowcze, rzadziej wielko�ciowe lub inne.
> Istotnym jest z psychopatologicznego punktu widzenia, �e urojenia
> paranoiczne s� os�dami, kt�re s� mo�liwe do zaistnienia, w
przeciwie�stwie
> do uroje� paranoidalnych. Historie opowiadane przez paranoik�w s�
> racjonalne, prawdopodobne, a czasem wr�cz zdumiewaj�co realistyczne, tyle,
> �e oparte na b��dnych przes�ankach. Inaczej m�wi�c ta cz��
�wiatopogl�du
> chorej osoby, kt�ra jest urojeniem opiera si� na fa�szywych za�o�eniach i
> b��dnych podstawach, chocia� wnioski i teorie oraz oceny sytuacji s�
> logicznie poprawne.
>
> Paranoja w obecnej klasyfikacji ICD-10 opisywana jako uporczywe zaburzenia
> urojeniowe jest chorob� rozpoznawan� w medycynie do�� rzadko, jednak�e
wielu
> autor�w sk�ania si� ku przypuszczeniu, �e jest to stan patologiczny
> wyst�puj�cy znacznie cz�ciej, ni� wynika to z oficjalnych statystyk. Wynika
> to z tego, �e w chorobie tej doznawane przez chorego urojenia s� na tyle
> prawdopodobne, �e otoczenie traktuje to raczej jako cech� charakteru,
> pogl�dy czy zwyczaje ni� chorob�. Mo�na pokusi� si� o stwierdzenie,
�e ka�dy
> zna jak�� osob�, kt�ra ma pewne pogl�dy nie oparte na �adnych
przes�ankach,
> kt�re podziela�oby otoczenie i w tych pogl�dach jest niewzruszona. Cho�
> wszyscy wok� uwa�aj�, �e pogl�dy tej osoby s�, delikatnie m�wi�c,
niezwyk�e
> lub dziwaczne, to jednak wskutek cz�stego faktu, �e cz�owiek ten
w�a�ciwie
> wype�nia swoje role spo�eczne jako pracownika, ojca/matki, kolegi czy
> obywatela, urojenia paranoiczne nie s� uwa�ane przez innych za chorobowe,
> dop�ty nie s� szkodliwe dla jakiej� grupy os�b lub pojedynczej osoby. W
> omawianym temacie nale�y doda�, �e klasyfikacja DSM-IV zabrania
> rozpoznawania chor�b psychicznych je�li zachowania czy wypowiedzi osoby
> tycz� przedmiotu wiary religijnej, z natury swej opartej na przes�ankach nie
> mo�liwych do udowodnienia czy oceny ich prawdziwo�ci. Nie mo�na bowiem
> dowie�� istnienia przedmiotu wiary jakim jest jaka� forma czy wyobra�enie
> Boga lub B�stwa, zatem wierze� z tym zwi�zanych nie nale�y diagnozowa�.
> http://sektofobia.blog.onet.pl/Paranoja-Pieniacza-i-
Obled-Ant,2,ID279099475,n
> Robakks
> *�"�'���`�.^:;~>�<��-.,��

No jak dobrze pasuje do ciebie i Chirona, no , no, co było elementem
waszego zejścia z drogi normalnych ludzi.=kościół.


› Pokaż wiadomość z nagłówkami


420. Data: 2009-11-14 15:59:41

Temat: Re: popularny populares ???
Od: "Robakks" <R...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora

"de Renal" <f...@g...com>
news:36b86325-4a02-4728-9f92-539ae8b32384@j24g2000yq
a.googlegroups.com...
> Robakks wrote:

>> Sprawdź co się Tobie uroiło glob:
>> "Inaczej mówiąc ta część światopoglądu chorej osoby, która jest
>> urojeniem opiera się na fałszywych założeniach i błędnych podstawach"
>>
>> Rozumiesz globciu te straszne słowa:
>> fałszywe założenia i błędne podstawy?
>> . . .
>> Edward Robak* z Nowej Huty
>> ~>°<~
>> miłośnik mądrości i nie tylko :)

> No jak dobrze pasuje do ciebie i Chirona, no , no, co było elementem
> waszego zejścia z drogi normalnych ludzi.=kościół.

To właśnie globciu co napisałeś to właśnie jest pieniactwo.
Orzekasz o czymś i o kimś bez uzasadnienia prawdziwości,
na podstawie fałszywego założenia, które sobie uroiłeś.
To obłęd - klasyka alefii urojeniowej, ewolucyjny efekt
postmodernistycznego prania mózgów, któremu zostałeś poddany.
poczytaj sobie:

cytat:
Paranoja Pieniacza i Obłęd

Wgłębiając się szczegółowo w objawy jakiegoś rodzaju paranoi warto zapoznać
się czym jest w ogólności ta jednostka chorobowa, która występuje znacznie
częściej niż podają statystyki diagnostyczne, a to dlatego, że wielu chorych
żyje w społeczeństwie i względnie dobrze sobie radzi ze swoimi sprawami,
chociaż ich otoczenie uważa na ich drażliwe strony. Współcześnie diagnozuje
się zwykle zespół paranoiczny, rzadziej używając terminów klasycznych takich
jak obłęd. Zespół paranoiczny zwany dawniej terminami takimi jak paranoja
prawdziwa czy obłęd, to nazwa pochodząca z języka greckiego od para -
"obok, poza" i noos - "rozum, sens". Obecnie, według klasyfikacji ICD-10,
nazywana zespołem paranoicznym lub reakcją paranoiczną. W amerykańskiej
klasyfikacji chorób psychicznych DSM-IV zespół ten nosi nazwę zespół
urojeniowy "delusional disorder". Generalnie są to usystematyzowane urojenia
i oddziaływania, najczęściej prześladowcze, rzadziej wielkościowe lub inne.
Istotnym jest z psychopatologicznego punktu widzenia, że urojenia
paranoiczne są osądami, które są możliwe do zaistnienia, w przeciwieństwie
do urojeń paranoidalnych. Historie opowiadane przez paranoików są
racjonalne, prawdopodobne, a czasem wręcz zdumiewająco realistyczne, tyle,
że oparte na błędnych przesłankach. Inaczej mówiąc ta część światopoglądu
chorej osoby, która jest urojeniem opiera się na fałszywych założeniach i
błędnych podstawach, chociaż wnioski i teorie oraz oceny sytuacji są
logicznie poprawne.

Paranoja w obecnej klasyfikacji ICD-10 opisywana jako uporczywe zaburzenia
urojeniowe jest chorobą rozpoznawaną w medycynie dość rzadko, jednakże wielu
autorów skłania się ku przypuszczeniu, że jest to stan patologiczny
występujący znacznie częściej, niż wynika to z oficjalnych statystyk. Wynika
to z tego, że w chorobie tej doznawane przez chorego urojenia są na tyle
prawdopodobne, że otoczenie traktuje to raczej jako cechę charakteru,
poglądy czy zwyczaje niż chorobę. Można pokusić się o stwierdzenie, że każdy
zna jakąś osobę, która ma pewne poglądy nie oparte na żadnych przesłankach,
które podzielałoby otoczenie i w tych poglądach jest niewzruszona. Choć
wszyscy wokół uważają, że poglądy tej osoby są, delikatnie mówiąc, niezwykłe
lub dziwaczne, to jednak wskutek częstego faktu, że człowiek ten właściwie
wypełnia swoje role społeczne jako pracownika, ojca/matki, kolegi czy
obywatela, urojenia paranoiczne nie są uważane przez innych za chorobowe,
dopóty nie są szkodliwe dla jakiejś grupy osób lub pojedynczej osoby. W
omawianym temacie należy dodać, że klasyfikacja DSM-IV zabrania
rozpoznawania chorób psychicznych jeśli zachowania czy wypowiedzi osoby
tyczą przedmiotu wiary religijnej, z natury swej opartej na przesłankach nie
możliwych do udowodnienia czy oceny ich prawdziwości. Nie można bowiem
dowieść istnienia przedmiotu wiary jakim jest jakaś forma czy wyobrażenie
Boga lub Bóstwa, zatem wierzeń z tym związanych nie należy diagnozować.
http://sektofobia.blog.onet.pl/Paranoja-Pieniacza-i-
Obled-Ant,2,ID279099475,n
Robakks
*°"˝'´¨˘`˙.^:;~>¤<×÷-.,˛¸


› Pokaż wiadomość z nagłówkami


 

strony : 1 ... 30 ... 41 . [ 42 ] . 43 ... 50 ... 60


« poprzedni wątek następny wątek »


Wyszukiwanie zaawansowane »

Starsze wątki

ja jeszcze tylko 3 slowa do trolla prowadzacego
ireneuszowi krzemińskiemu się nawróciło
(.) etyka seksualna
Re: Polański
HA !!!

zobacz wszyskie »

Najnowsze wątki

O Marian Marian...
korytarze zycia
"Ballada wrześniowa"
Kryzys!
Terror w Warszawie... antyfaszystow bija!

zobacz wszyskie »