Strona główna Grupy pl.sci.psychologia No nareszcie.

Grupy

Szukaj w grupach

 

No nareszcie.

Liczba wypowiedzi w tym wątku: 124


« poprzedni wątek następny wątek »

61. Data: 2012-07-08 13:26:05

Temat: Re: No nareszcie.
Od: Voyager <r...@g...com> szukaj wiadomości tego autoraPrzemysław Dębski napisał(a):
> Voyager pisze:
> >
> > Przemys�aw D�bski napisa�(a):
> >> Voyager pisze:
> >>> Przemys�aw D�bski napisa�(a):
> >>>> Iwon(k)a pisze:
> >>>>> "Przemys�aw D�bski" <p...@g...pl> wrote in message
> >>>>> news:jt8kpg$15b$1@inews.gazeta.pl...
> >>>>>> Iwon(k)a pisze:
> >>>>>>> "Przemys�aw D�bski" <p...@g...pl> wrote in message
> >>>>>>> news:jt6u9a$job$1@inews.gazeta.pl...
> >>>>>>>> U�ytkownik "Iwon(k)a" <i...@p...onet.pl> napisa� w wiadomo�ci
> >>>>>>>> news:jt6r3c$koo$1@inews.gazeta.pl...
> >>>>>>>>> "Przemys�aw D�bski" <p...@g...pl> wrote in message
> >>>>>>>>> news:jt6mm6$ll6$1@inews.gazeta.pl...
> >>>>>>>>>> U�ytkownik "Iwon(k)a" <i...@p...onet.pl> napisa� w
> >>>>>>>>>> wiadomo�ci news:jt4lvu$ofi$1@inews.gazeta.pl...
> >>>>>>>>>>> "Ikselka" <i...@g...pl> wrote in message
> >>>>>>>>>>> news:1saiyqbb0tyj$.11zbpzkhsewan.dlg@40tude.net...
> >>>>>>>>>>>> Dnia Thu, 5 Jul 2012 13:00:10 -0500, Iwon(k)a napisaďż˝(a):
> >>>>>>>>>>>>
> >>>>>>>>>>>>> po pierwsze- nie czepiaj sie administracji, skoro to tylko
> >>>>>>>>>>>>> pojedynczy
> >>>>>>>>>>>>> ludzie.
> >>>>>>>>>>>> Analogicznie - nie czepiaj si� KO�CIO�A, skoro chodzi o
> >>>>>>>>>>>> ppjedynczych ludzi.
> >>>>>>>>>>> link byl o proboszczu, i to ty wyskoczylas z rzadem. Uzywaj wiec
> >>>>>>>>>>> argumentow, o ktore sama
> >>>>>>>>>>> postulujesz.
> >>>>>>>>>>>>> po drugie- masz problem skoro nie rozumiesz poslugi kaplanow.
> >>>>>>>>>>>> To Ty masz ten problem. Kap�an to tylko cz�owiek jak ka�dy
> >>>>>>>>>>>> cz�owiek w
> >>>>>>>>>>>> ko�ciele.
> >>>>>>>>>>> jesli tak uwazasz, znaczy ze masz wielkie braki w wiedzy o kosciele.
> >>>>>>>>>>> Nie ma co z toba dyskutowac. Nieukiem jestes nawet w zakresie
> >>>>>>>>>>> swojej wiary.
> >>>>>>>>>> Znaczy, �e cz�owiecze�stwo kap�ana, czym� si� r�zni od
> >>>>>>>>>> cz�owiecze�stwa reszty wiernych ?
> >>>>>>>>> pytaszo to jak jest czy jak powinno byc?
> >>>>>>>>> i.
> >>>>>>>> Je�li jest jaka� r�nica pomi�dzy "jak jest" a "jak by� powinno",
to
> >>>>>>>> znaczy �e "jak by� powinno" jest oderwane od rzeczywisto�ci.
> >>>>>>> akurat to jest oczywiste. Dla tych co widza jak jest, a nie dla tych
> >>>>>>> co usiluja nagiac rzeczywistosc
> >>>>>>> do wiary i lawirowac w imie swoich wymyslow.
> >>>>>>> jednakze jesli sie juz wierzy w te swoje wymyslanki, to niechaj juz
> >>>>>>> bedzie tochoc
> >>>>>>> po czesci zgodne z tym w co sie wierzy.
> >>>>>>> Bo skoro sie wierzy w sakrament Kaplanstwa, to niechaj juz sie to
> >>>>>>> prezentuje w zyciu.
> >>>>>> Nie wiem co ona wg. Ciebie wymy�la, w ca�ej tej dyskusji poza
> >>>>>> nawi�zaniem do polityk�w na pocz�tku twierdzi, �e ksi�dz to
cz�owiek
> >>>>>> jak ka�dy inny.
> >>>>> i tak i nie. Dla mnie tak. Ale dla katolika nie powinien byc.
> >>>> Wida� wi�c, �e Twoje "nie powinien/powinien" w tym przypadku jest od
> >>>> rzeczywisto�ci oderwane :)
> >>>>
> >>>>>> Sam KK w swej powadze uwa�a podobnie :)
> >>>>> ano nie. Podalam Ixelce linka. KK nie uwaza podobnie. Jest to
> >>>>> szczegolnie wybrany, przez
> >>>>> Boga samego czlowiek, ktory jest w niedostepnym innemu czlowiekowi, w
> >>>>> zupelnie innej
> >>>>> koniuknturze z Bogiem samym/
> >>>> Za�o�ywszy �e tak jest rozumiem, �e d��ysz do postawienia Ixi w
sytuacji
> >>>> nast�puj�cej: je�li zgadzasz si� w tym z KK jeste� idiotk�,
je�li nie
> >>>> zgadzasz a pozostajesz w KK jeste� zak�aman� suk� - wybieraj.
> >>>>
> >>>>>> Skoro mo�na kap�ana sprowadzi� do stanu �wieckiego, oznacza to �e
KK
> >>>>>> bierze pod uwag� cz�owiecze�two swych przedstawicieli w szerszym
> >>>>>> zakresie ni� �yczeniowym.
> >>>>>> I wreszcie, kap�a�stwo nie u�wi�ca kap�ana tylko uprawnia do
czynienia
> >>>>>> pos�ugi w imieniu Chrystusa. Dzia�anie w imieniu Chrystusa nie nadaje
> >>>>>> dzia�aj�cemu �adnych dodatkowych med�ik atrybut�w. Nie ma nic
dziwnego
> >>>>>> �e w imieniu Chrystusa kap�an co� tam m�wi, a zdaniem wiernych
> >>>>>> pierdoli g�upoty, poniewa� owe "w imieniu Chrystusa" jest tylko jego
> >>>>>> zobowi�zaniem, a nie stwierdzeniem stanu faktycznego. Zobowi�zaniem z
> >>>>>> kt�rego si� wywi�zuje lub nie.
> >>>>> znaczy Pan Bog sie strasznie pomylil....ojc.
> >>>> Wystarcz� biblijne fakty, �e Jezus by� kuszony oraz uleg� zw�tpieniu
i
> >>>> KK temu nie zaprzecza. W zwi�zku z tym, moim zdaniem prawdopodobie�stwo,
> >>>> �e KK uwa�a tak jak piszesz jest bliskie zeru, prawdopodobie�stwo �e
> >>>> Twoje wnioski na podstawie tego co czyta�a� s� logicznie prawid�owe to
> >>>> 99%. Prwadopodobie�stwo, �e Twoja wiedza na podstawie kt�rej wyci�gasz
> >>>> wnioski na temat "co KK uwa�a" jest zbyt ma�a - to jakie� 100%. Tak to
> >>>> po prostu widzďż˝, bez urazy :)
> >>>>
> >>>> D�bska wyznaczaj�ca nowe trendy wiary.
> >>> Jezus nie ma nic wsp�lnego z kk, instytucja kk jest zaprzeczeniem
> >>> jego nauk, za to bardzo dobrze pokazuj� �e s� faryzeuszami. Jezus i KK
> >>> to jest drastyczna sprzeczno��, dlatego ludzie oddzielaj� wiar� od
> >>> ko�cio�a. Reprezentantem kk jest Chiron kt�ry aktualnie na religii
> >>> cieszy sie �e Islamski t�um dokona� mordu na psychicznie chorym za
> >>> obraz� religii. Jak widzisz ko�ci� i jego wierni to fanatyzm nic
> >>> wsp�lnego z Jezusem nie maj�.
> >> A masz kurwa z konstytucji po 2 soborze. �e� mnie Cieciu zmusi� do
> >> czytania tych bzdet�w :)
> >>
> >> "Na mocy wsp�lnych wszystkim �wi�ce� kap�a�skich i pos�annictwa
wszyscy
> >> kap�ani z��czeni s� wzajemnie w�z�em g��bokiego braterstwa,
kt�re
> >> przejawia� si� winno spontanicznie i ochoczo we wzajemnej pomocy zar�wno
> >> duchowej, jak i materialnej, zar�wno pasterskiej, jak osobistej, w
> >> zgromadzeniach i we wsp�lnocie �ycia, pracy i mi�o�ci.
> >> O wiernych za�, kt�rych duchowo przez chrzest i nauk� zrodzili (por. 1
> >> Kor 4,15, 1 P 1,23), troszczyďż˝ siďż˝ majďż˝ jako ich ojcowie w Chrystusie.
> >> Staj�c si� z serca wzorem dla owczarni (1 P 5,3), tak winni przewodzi� i
> >> tak s�u�y� swej lokalnej wsp�lnocie, �eby mog�a ona by� godnie
nazwana
> >> tym imieniem, kt�rym jeden i ca�y Lud Bo�y jest oznaczony, to znaczy
> >> imieniem Ko�cio�a Bo�ego (por. 1 Kor 1,2, 2 Kor 1,1 i passim). Niechaj
> >> pami�taj�, �e swym codziennym zachowaniem i sw� troskliwo�ci�
ukazujďż˝
> >> wiernym i niewiernym, katolikom i niekatolikom oblicze urz�du prawdziwie
> >> kap�a�skiego i pasterskiego i �e wszystkim dawa� winni �wiadectwo
prawdy
> >> i �ycia, a jako dobrzy pasterze szuka� tych tak�e (por. �k 15,4-7),
> >> kt�rzy, cho� ochrzczeni w Ko�ciele katolickim, odeszli od praktykowania
> >> sakrament�w lub nawet od wiary. "
> >>
> >> Masz tu co�, �e ksiundz �wi�ty z za�o�enia i jak b�ki puszcza to
one
> >> r�ami pachn� ? :) Nie masz. Masz, �e ma si� zachowywa�, byle jak ale
> >> zachowywaďż˝, a przynajmniej staraďż˝ :)
> >>
> >> D�bska
> >
> > To po co czytasz bzdury, to �e sobie wycieraj� g�by Chrystusem ,a w
> > rzeczywisto�ci rzucaj� kamieniami jak faryzeusze bo wszystko co
> > ludzkie faryzeusz� jest obce, nie znaczy �e stoj� za Chrystusem, stoj�
> > przeciwko. To faryzeusze ukrzy�owali Chrystusa bo obra�a� uczucia
> > religine czyli prawo, dla takich os�b wa�ne jest prawo a nie to co
> > ludzkie jak dla Chrystusa, gdzie poprzez ludzkie idziesz drogďż˝ do
> > Boga.
>
> Nie zmieniaj tematu. Pisa�e� o kap�a�stwie:
> "Bo to jest taka procedura, kt�rej podlegaj� podczas �wi�cenia.
> �wi�cenie daje im automatycznie lepszo�� i jaka� magiczna d�o� t�
> lepszo�� ma pilnowa�. On opisuje �e jest to pi�kny mechanizm
> depersonalizacji, umieszczenia umys�u zdala od jednostki i ma racj�."
>
> I na t� my�l odpowiada�em. A jak chcesz zbacza� z tematu, to ja te�
> mog�. Tr�jka Jezus�w bije tr�jk� sz�stek w kartach ;)

Nie, nie zbaczam, faryzeusze to byli zaślepieni prawem Boskim
osobnicy, czyli zdepersonalizowani, im bardziej fanatyczni tym bliżej
Boga i ta procedura w kk jest dokładnie taka sama, więc walą w nas
kamieniami i biczami moralnym swojego dupska nie widząc, bo są
oderwani w swojej Bożej lepszości. Na tej drodze stanął Chrystus,
otwarty na człowieka i jego błędy, otwarty by zrozumieć, czyli
zrozumieć to szanować, czyli dobro ma być czynione względem ludzi a
nie praw, czyli zaprzeczał i nie cierpiał faryzeuszy pełnych pychy,
którym prawo służyło do wykazywania lepszości przez pogardę, a
własnych win nie widzieli. Dlatego z kk wina pedofili nigdy by nie
wypłyneła gdyby nie inni.

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


Zobacz także


62. Data: 2012-07-08 13:44:21

Temat: Re: No nareszcie.
Od: Ikselka <i...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora

Dnia Sat, 7 Jul 2012 18:11:13 -0500, Iwon(k)a napisał(a):

> "Ikselka" <i...@g...pl> wrote in message
> news:1q487md9rqf6g.1i3rh3ewhmjea.dlg@40tude.net...
>> Dnia Sat, 7 Jul 2012 17:19:58 -0500, Iwon(k)a napisał(a):
>>
>>> "Ikselka" <i...@g...pl> wrote in message
>>> news:1l7hgtlo8lcvt$.k7u4rnr9lm7b.dlg@40tude.net...
>>>> Dnia Fri, 6 Jul 2012 11:32:55 -0500, Iwon(k)a napisał(a):
>>>>
>>>>> "Ikselka" <i...@g...pl> wrote in message
>>>>> news:1otbgnc6dkhx3$.x01exhhg3efp.dlg@40tude.net...
>>>>>> Dnia Fri, 6 Jul 2012 09:01:17 -0500, Iwon(k)a napisał(a):
>>>>>>
>>>>>>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>>>>>>> news:jt6mm6$ll6$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>>
>>>>>>>> Użytkownik "Iwon(k)a" <i...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
>>>>>>>> news:jt4lvu$ofi$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>>> "Ikselka" <i...@g...pl> wrote in message
>>>>>>>>> news:1saiyqbb0tyj$.11zbpzkhsewan.dlg@40tude.net...
>>>>>>>>>> Dnia Thu, 5 Jul 2012 13:00:10 -0500, Iwon(k)a napisał(a):
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> po pierwsze- nie czepiaj sie administracji, skoro to tylko
>>>>>>>>>>> pojedynczy
>>>>>>>>>>> ludzie.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Analogicznie - nie czepiaj się KOŚCIOŁA, skoro chodzi o
>>>>>>>>>> ppjedynczych
>>>>>>>>>> ludzi.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> link byl o proboszczu, i to ty wyskoczylas z rzadem. Uzywaj wiec
>>>>>>>>> argumentow, o ktore sama
>>>>>>>>> postulujesz.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> po drugie- masz problem skoro nie rozumiesz poslugi kaplanow.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> To Ty masz ten problem. Kapłan to tylko człowiek jak każdy
>>>>>>>>>> człowiek
>>>>>>>>>> w
>>>>>>>>>> kościele.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> jesli tak uwazasz, znaczy ze masz wielkie braki w wiedzy o
>>>>>>>>> kosciele.
>>>>>>>>> Nie ma co z toba dyskutowac. Nieukiem jestes nawet w zakresie
>>>>>>>>> swojej
>>>>>>>>> wiary.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Znaczy, że człowieczeństwo kapłana, czymś się rózni od
>>>>>>>> człowieczeństwa
>>>>>>>> reszty wiernych ?
>>>>>>>
>>>>>>> pytaszo to jak jest czy jak powinno byc?
>>>>>>
>>>>>> O! A jak powinno? Ksiądz-bezdusznik, któremu absolutnie obce są
>>>>>> pokusy?
>>>>>> Cholera, broń mnoe Boże przed takimi.
>>>>>
>>>>> swiadectwo dajesz o swojej wierze niezle.
>>>>>
>>>>
>>>> Też tak sądzę.
>>>
>>> szkoda tylko, ze wstyd swojemu kosciolowi przynosisz.
>>
>> Twoim kościelnym okiem?
>
>
> swiadectwo sie daje tez niekoscielnym.

Zwłaszcza takie, które jest niekościelnemu oku wygodne.

>
>
>>>> PS. Od infantylnego myślenia chroń mych bliźnich Panie. Albo wiesz co -
>>>> nie chroń, dla ich dobra czasem.
>>>
>>> jakos u ciebie nie dziala.
>>>
>>
>> Ależ po prostu nie rozumiesz, o czym gadam - tyle.
>
> glupoty nie zrozumiem. To prawda.
>

Gdybyś byłą mądra, powinnaś i głupotę zrozumieć - jak ja to czynię względem
twojej :-)


--
XL

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


63. Data: 2012-07-08 14:43:55

Temat: Re: No nareszcie.
Od: Ikselka <i...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora

Dnia Sun, 08 Jul 2012 10:36:30 +0200, Przemysław Dębski napisał(a):

> Wystarczą biblijne fakty, że Jezus był kuszony oraz uległ zwątpieniu i
> KK temu nie zaprzecza. W związku z tym, moim zdaniem prawdopodobieństwo,
> że KK uważa tak jak piszesz jest bliskie zeru, prawdopodobieństwo że
> Twoje wnioski na podstawie tego co czytałaś są logicznie prawidłowe to
> 99%. Prwadopodobieństwo, że Twoja wiedza na podstawie której wyciągasz
> wnioski na temat "co KK uważa" jest zbyt mała - to jakieś 100%. Tak to
> po prostu widzę, bez urazy :)
>
> Dębska wyznaczająca nowe trendy wiary.

Nowe?
:-)
--
XL

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


64. Data: 2012-07-08 15:49:14

Temat: Re: No nareszcie.
Od: "Iwon\(k\)a" <i...@p...onet.pl> szukaj wiadomości tego autora

"Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
news:jtbgqo$a3f$1@inews.gazeta.pl...
> Iwon(k)a pisze:
>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>> news:jt8kpg$15b$1@inews.gazeta.pl...
>>> Iwon(k)a pisze:
>>>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>>>> news:jt6u9a$job$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>
>>>>> Użytkownik "Iwon(k)a" <i...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
>>>>> news:jt6r3c$koo$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>>>>>> news:jt6mm6$ll6$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>
>>>>>>> Użytkownik "Iwon(k)a" <i...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
>>>>>>> news:jt4lvu$ofi$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>> "Ikselka" <i...@g...pl> wrote in message
>>>>>>>> news:1saiyqbb0tyj$.11zbpzkhsewan.dlg@40tude.net...
>>>>>>>>> Dnia Thu, 5 Jul 2012 13:00:10 -0500, Iwon(k)a napisał(a):
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> po pierwsze- nie czepiaj sie administracji, skoro to tylko
>>>>>>>>>> pojedynczy
>>>>>>>>>> ludzie.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Analogicznie - nie czepiaj się KOŚCIOŁA, skoro chodzi o
>>>>>>>>> ppjedynczych ludzi.
>>>>>>>>
>>>>>>>> link byl o proboszczu, i to ty wyskoczylas z rzadem. Uzywaj wiec
>>>>>>>> argumentow, o ktore sama
>>>>>>>> postulujesz.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> po drugie- masz problem skoro nie rozumiesz poslugi kaplanow.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> To Ty masz ten problem. Kapłan to tylko człowiek jak każdy
>>>>>>>>> człowiek w
>>>>>>>>> kościele.
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> jesli tak uwazasz, znaczy ze masz wielkie braki w wiedzy o
>>>>>>>> kosciele.
>>>>>>>> Nie ma co z toba dyskutowac. Nieukiem jestes nawet w zakresie
>>>>>>>> swojej wiary.
>>>>>>>
>>>>>>> Znaczy, że człowieczeństwo kapłana, czymś się rózni od
>>>>>>> człowieczeństwa reszty wiernych ?
>>>>>>
>>>>>> pytaszo to jak jest czy jak powinno byc?
>>>>>> i.
>>>>>
>>>>> Jeśli jest jakaś różnica pomiędzy "jak jest" a "jak być powinno", to
>>>>> znaczy że "jak być powinno" jest oderwane od rzeczywistości.
>>>>
>>>>
>>>> akurat to jest oczywiste. Dla tych co widza jak jest, a nie dla tych co
>>>> usiluja nagiac rzeczywistosc
>>>> do wiary i lawirowac w imie swoich wymyslow.
>>>> jednakze jesli sie juz wierzy w te swoje wymyslanki, to niechaj juz
>>>> bedzie tochoc
>>>> po czesci zgodne z tym w co sie wierzy.
>>>> Bo skoro sie wierzy w sakrament Kaplanstwa, to niechaj juz sie to
>>>> prezentuje w zyciu.
>>>
>>> Nie wiem co ona wg. Ciebie wymyśla, w całej tej dyskusji poza
>>> nawiązaniem do polityków na początku twierdzi, że ksiądz to człowiek jak
>>> każdy inny.
>>
>>
>> i tak i nie. Dla mnie tak. Ale dla katolika nie powinien byc.
>
> Widać więc, że Twoje "nie powinien/powinien" w tym przypadku jest od
> rzeczywistości oderwane :)

no niestety. Katolicy malo kiedy przestrzegaja swoich regul, a i wiedze maja
marna
na temat swojej religii.

>
>>> Sam KK w swej powadze uważa podobnie :)
>>
>> ano nie. Podalam Ixelce linka. KK nie uwaza podobnie. Jest to szczegolnie
>> wybrany, przez
>> Boga samego czlowiek, ktory jest w niedostepnym innemu czlowiekowi, w
>> zupelnie innej
>> koniuknturze z Bogiem samym/
>
> Założywszy że tak jest rozumiem, że dążysz do postawienia Ixi w sytuacji
> następującej: jeśli zgadzasz się w tym z KK jesteś idiotką, jeśli nie
> zgadzasz a pozostajesz w KK jesteś zakłamaną suką - wybieraj.

zle rozumiesz.

>>> Skoro można kapłana sprowadzić do stanu świeckiego, oznacza to że KK
>>> bierze pod uwagę człowieczeńśtwo swych przedstawicieli w szerszym
>>> zakresie niż życzeniowym.
>>> I wreszcie, kapłaństwo nie uświęca kapłana tylko uprawnia do czynienia
>>> posługi w imieniu Chrystusa. Działanie w imieniu Chrystusa nie nadaje
>>> działającemu żadnych dodatkowych medżik atrybutów. Nie ma nic dziwnego
>>> że w imieniu Chrystusa kapłan coś tam mówi, a zdaniem wiernych pierdoli
>>> głupoty, ponieważ owe "w imieniu Chrystusa" jest tylko jego
>>> zobowiązaniem, a nie stwierdzeniem stanu faktycznego. Zobowiązaniem z
>>> którego się wywiązuje lub nie.
>>
>> znaczy Pan Bog sie strasznie pomylil....ojc.
>
> Wystarczą biblijne fakty, że Jezus był kuszony oraz uległ zwątpieniu i KK
> temu nie zaprzecza. W związku z tym, moim zdaniem prawdopodobieństwo, że
> KK uważa tak jak piszesz jest bliskie zeru, prawdopodobieństwo że Twoje
> wnioski na podstawie tego co czytałaś są logicznie prawidłowe to 99%.
> Prwadopodobieństwo, że Twoja wiedza na podstawie której wyciągasz wnioski
> na temat "co KK uważa" jest zbyt mała - to jakieś 100%. Tak to po prostu
> widzę, bez urazy :)


bez urazy, ale tok rozumowania jest bledny- przez zalozenie, o podobnych
skutkach kuszenia Jezusa i kuszeniu ksiezy. Takze prawdopodobienstwo, ze
caly wywod jest zgodny z prawda jest bliskie zeru. :)

i.
>

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


65. Data: 2012-07-08 15:50:50

Temat: Re: No nareszcie.
Od: "Iwon\(k\)a" <i...@p...onet.pl> szukaj wiadomości tego autora

"Ikselka" <i...@g...pl> wrote in message
news:1xdz7rktdvk53.1a53qx00hk4qb$.dlg@40tude.net...
> Dnia Sat, 7 Jul 2012 18:11:13 -0500, Iwon(k)a napisał(a):
>
>> "Ikselka" <i...@g...pl> wrote in message
>> news:1q487md9rqf6g.1i3rh3ewhmjea.dlg@40tude.net...
>>> Dnia Sat, 7 Jul 2012 17:19:58 -0500, Iwon(k)a napisał(a):
>>>
>>>> "Ikselka" <i...@g...pl> wrote in message
>>>> news:1l7hgtlo8lcvt$.k7u4rnr9lm7b.dlg@40tude.net...
>>>>> Dnia Fri, 6 Jul 2012 11:32:55 -0500, Iwon(k)a napisał(a):
>>>>>
>>>>>> "Ikselka" <i...@g...pl> wrote in message
>>>>>> news:1otbgnc6dkhx3$.x01exhhg3efp.dlg@40tude.net...
>>>>>>> Dnia Fri, 6 Jul 2012 09:01:17 -0500, Iwon(k)a napisał(a):
>>>>>>>
>>>>>>>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>>>>>>>> news:jt6mm6$ll6$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Użytkownik "Iwon(k)a" <i...@p...onet.pl> napisał w
>>>>>>>>> wiadomości
>>>>>>>>> news:jt4lvu$ofi$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>>>> "Ikselka" <i...@g...pl> wrote in message
>>>>>>>>>> news:1saiyqbb0tyj$.11zbpzkhsewan.dlg@40tude.net...
>>>>>>>>>>> Dnia Thu, 5 Jul 2012 13:00:10 -0500, Iwon(k)a napisał(a):
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> po pierwsze- nie czepiaj sie administracji, skoro to tylko
>>>>>>>>>>>> pojedynczy
>>>>>>>>>>>> ludzie.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Analogicznie - nie czepiaj się KOŚCIOŁA, skoro chodzi o
>>>>>>>>>>> ppjedynczych
>>>>>>>>>>> ludzi.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> link byl o proboszczu, i to ty wyskoczylas z rzadem. Uzywaj wiec
>>>>>>>>>> argumentow, o ktore sama
>>>>>>>>>> postulujesz.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> po drugie- masz problem skoro nie rozumiesz poslugi kaplanow.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> To Ty masz ten problem. Kapłan to tylko człowiek jak każdy
>>>>>>>>>>> człowiek
>>>>>>>>>>> w
>>>>>>>>>>> kościele.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> jesli tak uwazasz, znaczy ze masz wielkie braki w wiedzy o
>>>>>>>>>> kosciele.
>>>>>>>>>> Nie ma co z toba dyskutowac. Nieukiem jestes nawet w zakresie
>>>>>>>>>> swojej
>>>>>>>>>> wiary.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Znaczy, że człowieczeństwo kapłana, czymś się rózni od
>>>>>>>>> człowieczeństwa
>>>>>>>>> reszty wiernych ?
>>>>>>>>
>>>>>>>> pytaszo to jak jest czy jak powinno byc?
>>>>>>>
>>>>>>> O! A jak powinno? Ksiądz-bezdusznik, któremu absolutnie obce są
>>>>>>> pokusy?
>>>>>>> Cholera, broń mnoe Boże przed takimi.
>>>>>>
>>>>>> swiadectwo dajesz o swojej wierze niezle.
>>>>>>
>>>>>
>>>>> Też tak sądzę.
>>>>
>>>> szkoda tylko, ze wstyd swojemu kosciolowi przynosisz.
>>>
>>> Twoim kościelnym okiem?
>>
>>
>> swiadectwo sie daje tez niekoscielnym.
>
> Zwłaszcza takie, które jest niekościelnemu oku wygodne.

jak zaczynasz tlumaczyc swoje swiadectwo, znaczy ze jest ono marne.

>
>>
>>
>>>>> PS. Od infantylnego myślenia chroń mych bliźnich Panie. Albo wiesz
>>>>> co -
>>>>> nie chroń, dla ich dobra czasem.
>>>>
>>>> jakos u ciebie nie dziala.
>>>>
>>>
>>> Ależ po prostu nie rozumiesz, o czym gadam - tyle.
>>
>> glupoty nie zrozumiem. To prawda.
>>
>
> Gdybyś byłą mądra, powinnaś i głupotę zrozumieć - jak ja to czynię
> względem
> twojej :-)

madry glupoty zrozumiec nie moze. Biednas, ze tego nawet nie wiesz,

i.

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


66. Data: 2012-07-08 21:04:59

Temat: Re: No nareszcie.
Od: Przemysław Dębski <p...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora

Iwon(k)a pisze:
> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
> news:jtbgqo$a3f$1@inews.gazeta.pl...
>> Iwon(k)a pisze:
>>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>>> news:jt8kpg$15b$1@inews.gazeta.pl...
>>>> Iwon(k)a pisze:
>>>>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>>>>> news:jt6u9a$job$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>
>>>>>> Użytkownik "Iwon(k)a" <i...@p...onet.pl> napisał w
>>>>>> wiadomości news:jt6r3c$koo$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>>>>>>> news:jt6mm6$ll6$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>>
>>>>>>>> Użytkownik "Iwon(k)a" <i...@p...onet.pl> napisał w
>>>>>>>> wiadomości news:jt4lvu$ofi$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>>> "Ikselka" <i...@g...pl> wrote in message
>>>>>>>>> news:1saiyqbb0tyj$.11zbpzkhsewan.dlg@40tude.net...
>>>>>>>>>> Dnia Thu, 5 Jul 2012 13:00:10 -0500, Iwon(k)a napisał(a):
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> po pierwsze- nie czepiaj sie administracji, skoro to tylko
>>>>>>>>>>> pojedynczy
>>>>>>>>>>> ludzie.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Analogicznie - nie czepiaj się KOŚCIOŁA, skoro chodzi o
>>>>>>>>>> ppjedynczych ludzi.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> link byl o proboszczu, i to ty wyskoczylas z rzadem. Uzywaj
>>>>>>>>> wiec argumentow, o ktore sama
>>>>>>>>> postulujesz.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> po drugie- masz problem skoro nie rozumiesz poslugi kaplanow.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> To Ty masz ten problem. Kapłan to tylko człowiek jak każdy
>>>>>>>>>> człowiek w
>>>>>>>>>> kościele.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> jesli tak uwazasz, znaczy ze masz wielkie braki w wiedzy o
>>>>>>>>> kosciele.
>>>>>>>>> Nie ma co z toba dyskutowac. Nieukiem jestes nawet w zakresie
>>>>>>>>> swojej wiary.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Znaczy, że człowieczeństwo kapłana, czymś się rózni od
>>>>>>>> człowieczeństwa reszty wiernych ?
>>>>>>>
>>>>>>> pytaszo to jak jest czy jak powinno byc?
>>>>>>> i.
>>>>>>
>>>>>> Jeśli jest jakaś różnica pomiędzy "jak jest" a "jak być powinno",
>>>>>> to znaczy że "jak być powinno" jest oderwane od rzeczywistości.
>>>>>
>>>>>
>>>>> akurat to jest oczywiste. Dla tych co widza jak jest, a nie dla
>>>>> tych co usiluja nagiac rzeczywistosc
>>>>> do wiary i lawirowac w imie swoich wymyslow.
>>>>> jednakze jesli sie juz wierzy w te swoje wymyslanki, to niechaj juz
>>>>> bedzie tochoc
>>>>> po czesci zgodne z tym w co sie wierzy.
>>>>> Bo skoro sie wierzy w sakrament Kaplanstwa, to niechaj juz sie to
>>>>> prezentuje w zyciu.
>>>>
>>>> Nie wiem co ona wg. Ciebie wymyśla, w całej tej dyskusji poza
>>>> nawiązaniem do polityków na początku twierdzi, że ksiądz to człowiek
>>>> jak każdy inny.
>>>
>>>
>>> i tak i nie. Dla mnie tak. Ale dla katolika nie powinien byc.
>>
>> Widać więc, że Twoje "nie powinien/powinien" w tym przypadku jest od
>> rzeczywistości oderwane :)
>
> no niestety. Katolicy malo kiedy przestrzegaja swoich regul, a i wiedze
> maja marna
> na temat swojej religii.

Katolicy przestrzegają prostych reguł, z reguły jest to dekalog.
Oczywiście inną przestrzegalność ma "nie cudzołóż" a inną "nie kradnij",
zerową ma "nie będziesz miał bogów cudzych przede mną" ze względu na
umiłowanie do klękania przed płótnem z wizerunkiem baby z dzieckiem na
ręku lub przed szkieletem latawca z astronautą na pokładzie. No i ? Ci
nie katolicy robią rzeczy podobne. Cudzołożą podobnie, kradną tak samo,
zamiast klękać przed kawałkiem opłatka w oku saurona wtrakcie
nabożeństwa czerwcowego, ściskają kciuki by drużyna Mozambiku została
mistrzem polski w dojeniu krów lub plują przez lewe ramię jak im czarny
kot drogę przebiegnie.
Wiedza tych pierwszych na temat ich religii jest im na plaster potrzebna
i nie wnikają, bo i po co ? Teologami nie są. Chodzą co tydzień do
kościoła po to żeby chodzić, mało z tego kumają ale cieszą się że już w
wigilię pościć nie muszą. Sens tego jest co prawda wątpliwy ale ich
codzienne postępowanie w niczym nie rózni się od reszty. Gorzej z tą
resztą - niewierzącą. Bardzo często są to teolodzy z
najwyższejkurwapółki, którzy naukę kościoła i zdanie KK na różne kwestie
znają lepiej od papieża :) A konkretniej mają jakieś własne wyobrażenie
na temat wiary i mają pretensję do KK że to ich wyobrażenie nie wpisuje
się w naukę KK. Ale mało tego !!! Tak jak w kwestii poruszanej w tym
wątku, ich wyobrażenie wpisuje się w naukę KK, a oni mają pretensję że
się nie wpisuje :) Masakra :)

Dębska

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


67. Data: 2012-07-09 02:51:49

Temat: Re: No nareszcie.
Od: "Iwon\(k\)a" <i...@p...onet.pl> szukaj wiadomości tego autora

"Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
news:jtcsm9$1ru$1@inews.gazeta.pl...
> Iwon(k)a pisze:
>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>> news:jtbgqo$a3f$1@inews.gazeta.pl...
>>> Iwon(k)a pisze:
>>>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>>>> news:jt8kpg$15b$1@inews.gazeta.pl...
>>>>> Iwon(k)a pisze:
>>>>>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>>>>>> news:jt6u9a$job$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>
>>>>>>> Użytkownik "Iwon(k)a" <i...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
>>>>>>> news:jt6r3c$koo$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>>>>>>>> news:jt6mm6$ll6$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Użytkownik "Iwon(k)a" <i...@p...onet.pl> napisał w
>>>>>>>>> wiadomości news:jt4lvu$ofi$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>>>> "Ikselka" <i...@g...pl> wrote in message
>>>>>>>>>> news:1saiyqbb0tyj$.11zbpzkhsewan.dlg@40tude.net...
>>>>>>>>>>> Dnia Thu, 5 Jul 2012 13:00:10 -0500, Iwon(k)a napisał(a):
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> po pierwsze- nie czepiaj sie administracji, skoro to tylko
>>>>>>>>>>>> pojedynczy
>>>>>>>>>>>> ludzie.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Analogicznie - nie czepiaj się KOŚCIOŁA, skoro chodzi o
>>>>>>>>>>> ppjedynczych ludzi.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> link byl o proboszczu, i to ty wyskoczylas z rzadem. Uzywaj wiec
>>>>>>>>>> argumentow, o ktore sama
>>>>>>>>>> postulujesz.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> po drugie- masz problem skoro nie rozumiesz poslugi kaplanow.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> To Ty masz ten problem. Kapłan to tylko człowiek jak każdy
>>>>>>>>>>> człowiek w
>>>>>>>>>>> kościele.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> jesli tak uwazasz, znaczy ze masz wielkie braki w wiedzy o
>>>>>>>>>> kosciele.
>>>>>>>>>> Nie ma co z toba dyskutowac. Nieukiem jestes nawet w zakresie
>>>>>>>>>> swojej wiary.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Znaczy, że człowieczeństwo kapłana, czymś się rózni od
>>>>>>>>> człowieczeństwa reszty wiernych ?
>>>>>>>>
>>>>>>>> pytaszo to jak jest czy jak powinno byc?
>>>>>>>> i.
>>>>>>>
>>>>>>> Jeśli jest jakaś różnica pomiędzy "jak jest" a "jak być powinno", to
>>>>>>> znaczy że "jak być powinno" jest oderwane od rzeczywistości.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> akurat to jest oczywiste. Dla tych co widza jak jest, a nie dla tych
>>>>>> co usiluja nagiac rzeczywistosc
>>>>>> do wiary i lawirowac w imie swoich wymyslow.
>>>>>> jednakze jesli sie juz wierzy w te swoje wymyslanki, to niechaj juz
>>>>>> bedzie tochoc
>>>>>> po czesci zgodne z tym w co sie wierzy.
>>>>>> Bo skoro sie wierzy w sakrament Kaplanstwa, to niechaj juz sie to
>>>>>> prezentuje w zyciu.
>>>>>
>>>>> Nie wiem co ona wg. Ciebie wymyśla, w całej tej dyskusji poza
>>>>> nawiązaniem do polityków na początku twierdzi, że ksiądz to człowiek
>>>>> jak każdy inny.
>>>>
>>>>
>>>> i tak i nie. Dla mnie tak. Ale dla katolika nie powinien byc.
>>>
>>> Widać więc, że Twoje "nie powinien/powinien" w tym przypadku jest od
>>> rzeczywistości oderwane :)
>>
>> no niestety. Katolicy malo kiedy przestrzegaja swoich regul, a i wiedze
>> maja marna
>> na temat swojej religii.
>
> Katolicy przestrzegają prostych reguł, z reguły jest to dekalog.

z reguly ;)) - dobrze powiedziane. dobrze zeby chociaz tego przestrzegali.
Ale
pewnie wiesz, ze nie tylko dekalog jest jedynymi regulami KK.


> Oczywiście inną przestrzegalność ma "nie cudzołóż" a inną "nie kradnij",
> zerową ma "nie będziesz miał bogów cudzych przede mną" ze względu na
> umiłowanie do klękania przed płótnem z wizerunkiem baby z dzieckiem na
> ręku lub przed szkieletem latawca z astronautą na pokładzie. No i ? Ci nie
> katolicy robią rzeczy podobne. Cudzołożą podobnie, kradną tak samo,
> zamiast klękać przed kawałkiem opłatka w oku saurona wtrakcie nabożeństwa
> czerwcowego, ściskają kciuki by drużyna Mozambiku została mistrzem polski
> w dojeniu krów lub plują przez lewe ramię jak im czarny kot drogę
> przebiegnie.


znaczy po co wiara?

> Wiedza tych pierwszych na temat ich religii jest im na plaster potrzebna i
> nie wnikają, bo i po co ? Teologami nie są. Chodzą co tydzień do kościoła
> po to żeby chodzić, mało z tego kumają ale cieszą się że już w wigilię
> pościć nie muszą. Sens tego jest co prawda wątpliwy ale ich codzienne
> postępowanie w niczym nie rózni się od reszty. Gorzej z tą resztą -
> niewierzącą.


czemu gorzej?

>Bardzo często są to teolodzy z najwyższejkurwapółki, którzy naukę kościoła
>i zdanie KK na różne kwestie znają lepiej od papieża :) A konkretniej mają
>jakieś własne wyobrażenie na temat wiary i mają pretensję do KK że to ich
>wyobrażenie nie wpisuje się w naukę KK. Ale mało tego !!! Tak jak w kwestii
>poruszanej w tym wątku, ich wyobrażenie wpisuje się w naukę KK, a oni mają
>pretensję że się nie wpisuje :) Masakra :)

widze, ze miales dobrze zakrapiana impreze :)

i.

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


68. Data: 2012-07-09 07:40:46

Temat: Re: No nareszcie.
Od: Przemysław Dębski <p...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora


Użytkownik "Iwon(k)a" <i...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:jtdh01$j9d$1@inews.gazeta.pl...
> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
> news:jtcsm9$1ru$1@inews.gazeta.pl...
>> Iwon(k)a pisze:
>>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>>> news:jtbgqo$a3f$1@inews.gazeta.pl...
>>>> Iwon(k)a pisze:
>>>>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>>>>> news:jt8kpg$15b$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>> Iwon(k)a pisze:
>>>>>>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>>>>>>> news:jt6u9a$job$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>>
>>>>>>>> Użytkownik "Iwon(k)a" <i...@p...onet.pl> napisał w
>>>>>>>> wiadomości news:jt6r3c$koo$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>>>>>>>>> news:jt6mm6$ll6$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Użytkownik "Iwon(k)a" <i...@p...onet.pl> napisał w
>>>>>>>>>> wiadomości news:jt4lvu$ofi$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>>>>> "Ikselka" <i...@g...pl> wrote in message
>>>>>>>>>>> news:1saiyqbb0tyj$.11zbpzkhsewan.dlg@40tude.net...
>>>>>>>>>>>> Dnia Thu, 5 Jul 2012 13:00:10 -0500, Iwon(k)a napisał(a):
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> po pierwsze- nie czepiaj sie administracji, skoro to tylko
>>>>>>>>>>>>> pojedynczy
>>>>>>>>>>>>> ludzie.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Analogicznie - nie czepiaj się KOŚCIOŁA, skoro chodzi o
>>>>>>>>>>>> ppjedynczych ludzi.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> link byl o proboszczu, i to ty wyskoczylas z rzadem. Uzywaj wiec
>>>>>>>>>>> argumentow, o ktore sama
>>>>>>>>>>> postulujesz.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> po drugie- masz problem skoro nie rozumiesz poslugi kaplanow.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> To Ty masz ten problem. Kapłan to tylko człowiek jak każdy
>>>>>>>>>>>> człowiek w
>>>>>>>>>>>> kościele.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> jesli tak uwazasz, znaczy ze masz wielkie braki w wiedzy o
>>>>>>>>>>> kosciele.
>>>>>>>>>>> Nie ma co z toba dyskutowac. Nieukiem jestes nawet w zakresie
>>>>>>>>>>> swojej wiary.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Znaczy, że człowieczeństwo kapłana, czymś się rózni od
>>>>>>>>>> człowieczeństwa reszty wiernych ?
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> pytaszo to jak jest czy jak powinno byc?
>>>>>>>>> i.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Jeśli jest jakaś różnica pomiędzy "jak jest" a "jak być powinno",
>>>>>>>> to znaczy że "jak być powinno" jest oderwane od rzeczywistości.
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> akurat to jest oczywiste. Dla tych co widza jak jest, a nie dla tych
>>>>>>> co usiluja nagiac rzeczywistosc
>>>>>>> do wiary i lawirowac w imie swoich wymyslow.
>>>>>>> jednakze jesli sie juz wierzy w te swoje wymyslanki, to niechaj juz
>>>>>>> bedzie tochoc
>>>>>>> po czesci zgodne z tym w co sie wierzy.
>>>>>>> Bo skoro sie wierzy w sakrament Kaplanstwa, to niechaj juz sie to
>>>>>>> prezentuje w zyciu.
>>>>>>
>>>>>> Nie wiem co ona wg. Ciebie wymyśla, w całej tej dyskusji poza
>>>>>> nawiązaniem do polityków na początku twierdzi, że ksiądz to człowiek
>>>>>> jak każdy inny.
>>>>>
>>>>>
>>>>> i tak i nie. Dla mnie tak. Ale dla katolika nie powinien byc.
>>>>
>>>> Widać więc, że Twoje "nie powinien/powinien" w tym przypadku jest od
>>>> rzeczywistości oderwane :)
>>>
>>> no niestety. Katolicy malo kiedy przestrzegaja swoich regul, a i wiedze
>>> maja marna
>>> na temat swojej religii.
>>
>> Katolicy przestrzegają prostych reguł, z reguły jest to dekalog.
>
> z reguly ;)) - dobrze powiedziane. dobrze zeby chociaz tego
> przestrzegali. Ale
> pewnie wiesz, ze nie tylko dekalog jest jedynymi regulami KK.

Nie no. Oczywiście masz prawo do krytyki katolików, że nie przestrzegają
reguł własnego kościoła. Tylko, że tak jakby to nie przestrzeganie owych
reguł jest w katolicyzm przez KK wpisane. Zwie się to grzechem. Krótko
mówiąc nauka KK dąży do tego by grzeszność zmniejszać i taką w zamyśle mają
misję (jedną z wielu). Gdyby członkami KK mogli być tylko ludzie
bezgrzeszni, tylko jedna osoba na świecie mogła by być członkiem KK - moja
skromna osoba :P

>> Oczywiście inną przestrzegalność ma "nie cudzołóż" a inną "nie kradnij",
>> zerową ma "nie będziesz miał bogów cudzych przede mną" ze względu na
>> umiłowanie do klękania przed płótnem z wizerunkiem baby z dzieckiem na
>> ręku lub przed szkieletem latawca z astronautą na pokładzie. No i ? Ci
>> nie katolicy robią rzeczy podobne. Cudzołożą podobnie, kradną tak samo,
>> zamiast klękać przed kawałkiem opłatka w oku saurona wtrakcie nabożeństwa
>> czerwcowego, ściskają kciuki by drużyna Mozambiku została mistrzem polski
>> w dojeniu krów lub plują przez lewe ramię jak im czarny kot drogę
>> przebiegnie.
>
> znaczy po co wiara?

Ekskjuzmie, ale o wierze to ja mało wiem z racji występującego u mnie jej
braku. Po co katolikom wiara, to już musisz ich pytać. Ze mną to jedynie o
KK i ich spisanych produkcjach można - czyli raczej o rzeczach namacalnych.

>> Wiedza tych pierwszych na temat ich religii jest im na plaster potrzebna
>> i nie wnikają, bo i po co ? Teologami nie są. Chodzą co tydzień do
>> kościoła po to żeby chodzić, mało z tego kumają ale cieszą się że już w
>> wigilię pościć nie muszą. Sens tego jest co prawda wątpliwy ale ich
>> codzienne postępowanie w niczym nie rózni się od reszty. Gorzej z tą
>> resztą - niewierzącą.
>
> czemu gorzej?

Z częścią niewierzących, bo to co niżej.

>>Bardzo często są to teolodzy z najwyższejkurwapółki, którzy naukę kościoła
>>i zdanie KK na różne kwestie znają lepiej od papieża :) A konkretniej mają
>>jakieś własne wyobrażenie na temat wiary i mają pretensję do KK że to ich
>>wyobrażenie nie wpisuje się w naukę KK. Ale mało tego !!! Tak jak w
>>kwestii poruszanej w tym wątku, ich wyobrażenie wpisuje się w naukę KK, a
>>oni mają pretensję że się nie wpisuje :) Masakra :)
>
> widze, ze miales dobrze zakrapiana impreze :)

Przybastuj z argumentami bo nie nadążam ;)

Dębska

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


69. Data: 2012-07-09 08:32:23

Temat: Re: No nareszcie.
Od: Przemysław Dębski <p...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora

Użytkownik "Voyager" <r...@g...com> napisał w wiadomości
news:d1f51e24-51b4-485f-be03-823baac5a529@j10g2000yq
d.googlegroups.com...
Przemysław Dębski napisał(a):
> Voyager pisze:
> >
> > Przemys�aw D�bski napisa�(a):

> Nie zmieniaj tematu. Pisa�e� o kap�a�stwie:
> "Bo to jest taka procedura, kt�rej podlegaj� podczas �wi�cenia.
> �wi�cenie daje im automatycznie lepszo�� i jaka� magiczna
> d�o� t�
> lepszo�� ma pilnowa�. On opisuje �e jest to pi�kny mechanizm
> depersonalizacji, umieszczenia umys�u zdala od jednostki i ma racj�."
>
> I na t� my�l odpowiada�em. A jak chcesz zbacza� z tematu, to ja
> teďż˝
> mog�. Tr�jka Jezus�w bije tr�jk� sz�stek w kartach ;)

Nie, nie zbaczam, faryzeusze to byli zaślepieni prawem Boskim
osobnicy, czyli zdepersonalizowani, im bardziej fanatyczni tym bliżej
Boga i ta procedura w kk jest dokładnie taka sama, więc walą w nas
kamieniami i biczami moralnym swojego dupska nie widząc, bo są
oderwani w swojej Bożej lepszości. Na tej drodze stanął Chrystus,
otwarty na człowieka i jego błędy, otwarty by zrozumieć, czyli
zrozumieć to szanować, czyli dobro ma być czynione względem ludzi a
nie praw, czyli zaprzeczał i nie cierpiał faryzeuszy pełnych pychy,
którym prawo służyło do wykazywania lepszości przez pogardę, a
własnych win nie widzieli. Dlatego z kk wina pedofili nigdy by nie
wypłyneła gdyby nie inni.

----------------

Wbrew temu co powyżej napisałeś, rzeczywistość jest taka, że pierwszy mecz z
Grecją trzeba było wygrać, cała reszta to już tylko konsekwencja tamtego
remisu.

Dębska

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


70. Data: 2012-07-09 13:58:54

Temat: Re: No nareszcie.
Od: "Iwon\(k\)a" <i...@p...onet.pl> szukaj wiadomości tego autora

"Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
news:jte2oi$skc$1@inews.gazeta.pl...
>
> Użytkownik "Iwon(k)a" <i...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
> news:jtdh01$j9d$1@inews.gazeta.pl...
>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>> news:jtcsm9$1ru$1@inews.gazeta.pl...
>>> Iwon(k)a pisze:
>>>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>>>> news:jtbgqo$a3f$1@inews.gazeta.pl...
>>>>> Iwon(k)a pisze:
>>>>>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>>>>>> news:jt8kpg$15b$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>> Iwon(k)a pisze:
>>>>>>>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>>>>>>>> news:jt6u9a$job$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Użytkownik "Iwon(k)a" <i...@p...onet.pl> napisał w
>>>>>>>>> wiadomości news:jt6r3c$koo$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>>>> "Przemysław Dębski" <p...@g...pl> wrote in message
>>>>>>>>>> news:jt6mm6$ll6$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Użytkownik "Iwon(k)a" <i...@p...onet.pl> napisał w
>>>>>>>>>>> wiadomości news:jt4lvu$ofi$1@inews.gazeta.pl...
>>>>>>>>>>>> "Ikselka" <i...@g...pl> wrote in message
>>>>>>>>>>>> news:1saiyqbb0tyj$.11zbpzkhsewan.dlg@40tude.net...
>>>>>>>>>>>>> Dnia Thu, 5 Jul 2012 13:00:10 -0500, Iwon(k)a napisał(a):
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> po pierwsze- nie czepiaj sie administracji, skoro to tylko
>>>>>>>>>>>>>> pojedynczy
>>>>>>>>>>>>>> ludzie.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Analogicznie - nie czepiaj się KOŚCIOŁA, skoro chodzi o
>>>>>>>>>>>>> ppjedynczych ludzi.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> link byl o proboszczu, i to ty wyskoczylas z rzadem. Uzywaj
>>>>>>>>>>>> wiec argumentow, o ktore sama
>>>>>>>>>>>> postulujesz.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> po drugie- masz problem skoro nie rozumiesz poslugi kaplanow.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> To Ty masz ten problem. Kapłan to tylko człowiek jak każdy
>>>>>>>>>>>>> człowiek w
>>>>>>>>>>>>> kościele.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> jesli tak uwazasz, znaczy ze masz wielkie braki w wiedzy o
>>>>>>>>>>>> kosciele.
>>>>>>>>>>>> Nie ma co z toba dyskutowac. Nieukiem jestes nawet w zakresie
>>>>>>>>>>>> swojej wiary.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Znaczy, że człowieczeństwo kapłana, czymś się rózni od
>>>>>>>>>>> człowieczeństwa reszty wiernych ?
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> pytaszo to jak jest czy jak powinno byc?
>>>>>>>>>> i.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Jeśli jest jakaś różnica pomiędzy "jak jest" a "jak być powinno",
>>>>>>>>> to znaczy że "jak być powinno" jest oderwane od rzeczywistości.
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> akurat to jest oczywiste. Dla tych co widza jak jest, a nie dla
>>>>>>>> tych co usiluja nagiac rzeczywistosc
>>>>>>>> do wiary i lawirowac w imie swoich wymyslow.
>>>>>>>> jednakze jesli sie juz wierzy w te swoje wymyslanki, to niechaj juz
>>>>>>>> bedzie tochoc
>>>>>>>> po czesci zgodne z tym w co sie wierzy.
>>>>>>>> Bo skoro sie wierzy w sakrament Kaplanstwa, to niechaj juz sie to
>>>>>>>> prezentuje w zyciu.
>>>>>>>
>>>>>>> Nie wiem co ona wg. Ciebie wymyśla, w całej tej dyskusji poza
>>>>>>> nawiązaniem do polityków na początku twierdzi, że ksiądz to człowiek
>>>>>>> jak każdy inny.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> i tak i nie. Dla mnie tak. Ale dla katolika nie powinien byc.
>>>>>
>>>>> Widać więc, że Twoje "nie powinien/powinien" w tym przypadku jest od
>>>>> rzeczywistości oderwane :)
>>>>
>>>> no niestety. Katolicy malo kiedy przestrzegaja swoich regul, a i wiedze
>>>> maja marna
>>>> na temat swojej religii.
>>>
>>> Katolicy przestrzegają prostych reguł, z reguły jest to dekalog.
>>
>> z reguly ;)) - dobrze powiedziane. dobrze zeby chociaz tego
>> przestrzegali. Ale
>> pewnie wiesz, ze nie tylko dekalog jest jedynymi regulami KK.
>
> Nie no. Oczywiście masz prawo do krytyki katolików, że nie przestrzegają
> reguł własnego kościoła. Tylko, że tak jakby to nie przestrzeganie owych
> reguł jest w katolicyzm przez KK wpisane. Zwie się to grzechem. Krótko
> mówiąc nauka KK dąży do tego by grzeszność zmniejszać i taką w zamyśle
> mają misję (jedną z wielu). Gdyby członkami KK mogli być tylko ludzie
> bezgrzeszni, tylko jedna osoba na świecie mogła by być członkiem KK - moja
> skromna osoba :P


nawet nie zdawalam sobie sprawy z jakim "entuzjazmem" mozna bronic
grzechu, i swoich czy tez w tym wypadku cudzych ulomnosci. Az istosta
grzechu ci sie zaczyna chyba zamazywac. Bo ixi to na pewno.
Problem jednak polega na tym, ze w temacie ksiezy sa oni wybrani przez Boga
samego. Nie oni sie wybieraja. Jest im dany dar. Przynajmniej milo wiedziec,
ze Matce Bozkiej nie dostalo by sie w czambul gdyby sie okazalo, ze jednak
nie byla dziewica.


>
>>> Oczywiście inną przestrzegalność ma "nie cudzołóż" a inną "nie kradnij",
>>> zerową ma "nie będziesz miał bogów cudzych przede mną" ze względu na
>>> umiłowanie do klękania przed płótnem z wizerunkiem baby z dzieckiem na
>>> ręku lub przed szkieletem latawca z astronautą na pokładzie. No i ? Ci
>>> nie katolicy robią rzeczy podobne. Cudzołożą podobnie, kradną tak samo,
>>> zamiast klękać przed kawałkiem opłatka w oku saurona wtrakcie
>>> nabożeństwa czerwcowego, ściskają kciuki by drużyna Mozambiku została
>>> mistrzem polski w dojeniu krów lub plują przez lewe ramię jak im czarny
>>> kot drogę przebiegnie.
>>
>> znaczy po co wiara?
>
> Ekskjuzmie, ale o wierze to ja mało wiem z racji występującego u mnie jej
> braku. Po co katolikom wiara, to już musisz ich pytać. Ze mną to jedynie o
> KK i ich spisanych produkcjach można - czyli raczej o rzeczach
> namacalnych.


znaczy nie ma po co dyskutowac, bo wiara ma tu duzo do regul.
>
>>> Wiedza tych pierwszych na temat ich religii jest im na plaster potrzebna
>>> i nie wnikają, bo i po co ? Teologami nie są. Chodzą co tydzień do
>>> kościoła po to żeby chodzić, mało z tego kumają ale cieszą się że już w
>>> wigilię pościć nie muszą. Sens tego jest co prawda wątpliwy ale ich
>>> codzienne postępowanie w niczym nie rózni się od reszty. Gorzej z tą
>>> resztą - niewierzącą.
>>
>> czemu gorzej?
>
> Z częścią niewierzących, bo to co niżej.
>
>>>Bardzo często są to teolodzy z najwyższejkurwapółki, którzy naukę
>>>kościoła i zdanie KK na różne kwestie znają lepiej od papieża :) A
>>>konkretniej mają jakieś własne wyobrażenie na temat wiary i mają
>>>pretensję do KK że to ich wyobrażenie nie wpisuje się w naukę KK. Ale
>>>mało tego !!! Tak jak w kwestii poruszanej w tym wątku, ich wyobrażenie
>>>wpisuje się w naukę KK, a oni mają pretensję że się nie wpisuje :)
>>>Masakra :)
>>
>> widze, ze miales dobrze zakrapiana impreze :)
>
> Przybastuj z argumentami bo nie nadążam ;)

widze wlasnie. :)

szkoda tylko, ze rysujesz obraz bezmyslnego wierzacego. Choc w wielu
slowach przyznac Ci racje musze. Bezmyslnosc byc musi, inaczej wielu
opuscilo by KK z krzykiem.

i.

› Pokaż wiadomość z nagłówkami


 

strony : 1 ... 6 . [ 7 ] . 8 ... 13


« poprzedni wątek następny wątek »


Wyszukiwanie zaawansowane »

Starsze wątki

Samochody jeżdzą dachami.
Re: Co jest najwazniejsze?
Re: Co jest najwazniejsze?
OT, CO NAJWAŻNIEJSZE!
Petycja.

zobacz wszyskie »

Najnowsze wątki

temat z wariacjami ( mutacje ) fal idiotyzmów
Spam. Announce. Prideful. Maybe stupid.
przykład ewaporacji
(o; psychometria :o) epoki , punkt odniesienia
preTekst

zobacz wszyskie »